Neurosonic SE

Användarvillkor

Nedanstående användarvillkor (”villkor”) utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig (”användaren”, ”du”) och Neurosonic Finland Oy, FO-nummer 2370999-5, Kansankatu 53, 90100 Uleåborg, FINLAND, (”Neurosonic”, ”vi”). Dessa villkor reglerar din användning av Neurosonics produkter, programvara, webbplats (www.neurosonic.fi) och andra tjänster som definieras nedan i dessa villkor (nedan ”tjänsten”).

Observera att för full upplevelse av tjänsten krävs en Neurosonic-produkt, åtkomst till Neurosonics mobilapp och webbplats via internet och annan nödvändig programvara (om sådan finns). Regelbundna uppdateringar av något av dessa element kan krävas för bättre funktionalitet och helhetens funktionalitet kan påverkas av något av dessa elements funktionalitet. Du ansvarar för att skaffa dig en internetuppkoppling och en mobil enhet för att få åtkomst till tjänsterna.

OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR SKA DU INTE ÖPPNA OCH/ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN.

Om du använder tjänsten för ett företag eller något annat rättssubjekt kan det för en sådan enhet finnas separata villkor hos oss, men du är ändå som individ bunden till dessa villkor. Om du inte vill registrera dig som användare ska du inte öppna och/eller använda tjänsten. Genom att registrera dig som användare intygar du att du har läst och förstått bestämmelserna i dessa villkor och att du samtycker till att följa dem.

Personer under 18 år eller personer som är minderåriga enligt sitt lands lokala lagstiftning har inte rätt att använda tjänsten. Om du är 18 år eller äldre men minderårig i ditt land, måste du få din förälders/dina föräldrars eller annan/andra lagliga vårdnadshavares tillstånd för att använda tjänsten och de ska slutföra registreringen för dig.

Viktiga punkter

Följande viktiga punkter är markerade för din bekvämlighet. Dessa viktiga punkter ersätter inte de fullständiga villkoren och att de anges i detta avsnitt betyder inte att de är avsedda att ersätta eller åsidosätta andra villkor eller villkor som tillämpas av Neurosonic.

Vad är det? Med hjälp av tjänsten kan användare slappna av på ett mycket effektivt sätt. Det finns åtta olika program tillgängliga; fyra för avslappning, två för aktivering och två för fysisk återhämtning.
Godkännande? OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR SKA DU INTE ÖPPNA OCH/ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN
Din ålder. Personer under 18 år eller personer som är minderåriga enligt sitt lands lokala lagstiftning har inte rätt att använda tjänsten.
Din integritet. Observera att villkoren gällande integritet och skydd av dina personuppgifter regleras i dataskyddsmeddelandet som finns på följande adress: https://neurosonic.fi/pages/privacy-notice

Godkännande

Genom att registrera dig som användare av tjänsten intygar du att du har läst och förstått bestämmelserna i dessa villkor och att du samtycker till att följa dem.

Integritet

Observera att villkoren gällande integritet och skydd av dina personuppgifter regleras i dataskyddsmeddelandet som finns på vår webbplats (dataskyddsmeddelande). Du bekräftar härmed att du har läst och godkänner vårt dataskyddsmeddelande. Läs dataskyddsmeddelandet här: https://neurosonic.fi/pages/privacy-notice

Vad är tjänsten?

Med hjälp av tjänsten kan användare slappna av på ett mycket effektivt sätt. Det finns åtta olika program tillgängliga; fyra för avslappning, två för aktivering och två för fysisk återhämtning. Alla produkter använder samma mekanism baserad på lågfrekvensvibrationer för att åstadkomma avslappning av musklerna och återhämtning. Tjänsterna tillhandahålls främst med hjälp av programvaran.

Din licens

Genom ditt avtal och under förutsättning av kontinuerlig efterlevnad av dessa villkor och alla andra relevanta regler som utfärdas av Neurosonic ger Neurosonic dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-licensierbar, återkallbar begränsad licens för åtkomst till och att använda tjänsten för dina privata och icke-kommersiella ändamål. Du samtycker till att inte använda tjänsten för något annat syfte.

Neurosonic eller dess licensgivare har fullständig äganderätt och äger alla andra rättigheter till Neurosonics tjänst, inklusive, men inte begränsat till upphovsrätt, varumärken, kunnande och andra immateriella rättigheter som ingår däri. Du får inte reproducera (varken genom att länka eller avbilda eller med någon annan metod), överföra, distribuera, lagra, ändra, dekompilera, demontera eller skapa derivatverk av, offentligt visa eller kommersiellt utnyttja någon del av Neurosonics tjänst, förutom vid behov att visa, ladda ned eller skriva ut (utan att ändra) den för privat, icke-kommersiellt bruk. Alla rättigheter i Neurosonics tjänster som inte uttryckligen beviljas dig av Neurosonic bibehålls av Neurosonic och dess licensgivare. Alla överträdelser av dessa villkor ger Neurosonic ensamrätt att efter eget gottfinnande omedelbart neka eller avbryta åtkomsten till Neurosonics tjänster. I detta fall är du skyldig att omedelbart förstöra alla kopior som du har gjort av någon del av Neurosonics tjänster.

Du kan föreslå ändringar eller förbättringar till Neurosonics tjänster som helhet eller till någon del av dem till Neurosonic. När du väljer att lämna ett sådant förslag till Neurosonic ger du Neurosonic äganderätten och de immateriella rättigheterna till förslaget.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBUD

Observera att Neurosonics tjänster inte är avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom eller något hälsotillstånd.

Informationen och anvisningarna på webbplatsen eller på sociala medier och tjänsterna är endast avsedda för avslappnande ändamål och informationssyfte och kan inte ersätta tjänster som tillhandahålls av vårdpersonal eller läkare. Du ska alltid rådfråga en läkare innan du använder tjänsterna om du har beordrats begränsningar för den fysiska aktiviteten, om du har något medicinskt tillstånd eller om du är osäker.

Du får aldrig bortse från professionell medicinsk rådgivning eller fördröja uppsökning av vård baserat på något som du har läst om eller upplevt genom tjänsterna. Vi är inte ansvariga för några hälsoproblem som kan uppstå till följd av användningen av tjänsterna.

Det är också viktigt att vara lyhörd för kroppens reaktioner. Om du till exempel känner oväntad, återkommande eller långvarig smärta, trötthet eller obehag på grund av användningen av tjänsterna rekommenderar vi att du konsulterar en läkare innan du fortsätter att använda tjänsterna. Informationen och anvisningarna i tjänsterna kan vara vilseledande om dina fysiologiska funktioner och fysiologiska respons skiljer sig väsentligt från befolkningsgenomsnittet på grund av medicinska tillstånd eller sällsynta naturliga olikheter.

ANSVARSFRISKRIVNING

TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ”SOM DEN ÄR.” NEUROSONIC ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR AVBROTT I ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN. NEUROSONIC GER INGA LÖFTEN ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, MED AVSEENDE PÅ MATERIALEN ELLER TJÄNSTEN. NEUROSONIC FRISKRIVER SIG ALLA SÅDANA LÖFTEN OCH GARANTIER I DEN OMFATTNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG. UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN AV DET OVAN SAGDA FRISKRIVER SIG NEUROSONIC I DEN OMFATTNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG ALLA SLAGS (I) GARANTIER MED AVSEENDE PÅ SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL; (II) GARANTIER MOT INTRÅNG I EN TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER ÄGANDERÄTT; (III) GARANTIER MED AVSEENDE PÅ FÖRSENINGAR, AVBROTT, FEL I ELLER UTELÄMNANDEN FRÅN TJÄNSTEN; (IV) GARANTIER MED AVSEENDE PÅ ÖVERFÖRING ELLER LEVERANS AV TJÄNSTEN; (V) GARANTIER MED AVSEENDE PÅ INEXAKTHETER, FEL, UTELÄMNANDE ELLER KORREKTHET AV MATERIAL ELLER ANNAN INFORMATION; OCH (VI) GARANTIER SOM PÅ ANDRA SÄTT RÖR TJÄNSTENS FUNKTION, UTEBLIVEN LEVERANS AV TJÄNSTEN ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ELLER UTELÄMNANDEN AV NEUROSONIC ELLER NÅGON TREDJE PART. ALLA MATERIAL OCH ALL INFORMATION OM TJÄNSTEN KAN FÖRÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE OCH VI FRISKRIVER OSS ALLT ANSVAR GÄLLANDE SÅDANA ÄNDRINGAR.

Om den lokala lagstiftningen som gäller vid tiden för köpet kräver en garanti, ska en sådan garanti utvidgas till den omfattning som krävs av sådan lag. Neurosonic ska inom denna garantiperiod reparera eller ersätta dig kostnadsfritt sådana komponenter i Neurosonics tjänst som inte uppfyller kraven enligt den begränsade garantin som tillhandahålls. Du ansvarar för eventuella transportkostnader i anslutning till detta. En ersättningsprodukt kan vara ny eller renoverad efter vårt gottfinnande. Denna begränsade garanti gäller inte (i) normalt slitage, inklusive repor och bucklor; (ii) förbrukningsdelar som ingår i Neurosonics tjänst, till exempel batterier för styrenheter, såvida inte produktskadan har uppstått på grund av material- eller tillverkningsfel; (iii) skador till följd av försummelse från din sida att använda Neurosonics tjänst enligt de anvisningar som följer med Neurosonics tjänst eller finns tillgängliga på webbplatsen; (iv) skador till följd av en olycka, översvämning, brand, felaktig användning eller missbruk; (v) skador till följd av utfört underhåll eller skador till följd av egenmäktigt handskande med eller förändringar av Neurosonics tjänst av en person som inte är auktoriserad av Neurosonic; eller (vi) användning av Neurosonics tjänst med någon annan applikation eller programvara än Neurosonics mobilapp.

Neurosonic förbehåller sig ensamrätt att efter eget gottfinnande reparera eller ersätta Neurosonics tjänst eller delar av den eller att erbjuda full återbetalning. En sådan åtgärd är den enda och exklusiva åtgärden vid en garantiöverträdelse.

ANSVARSBEGRÄNSNING

NEUROSONIC ÄR INTE I NÅGON SITUATION ANSVARIG GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, OMEDELBARA ELLER SEKUNDÄRA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND ELLER NÅGRA ANDRA SKADOR, ANSVAR, KOSTNADER, FÖRLUSTER ELLER UTGIFTER SOM HÄRRÖR FRÅN DESSA VILLKOR, SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER AV NÅGON WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL TJÄNSTEN, AV ATT TJÄNSTEN ELLER NÅGON WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL TJÄNSTEN INTE ÄR TILLGÄNGLIG FÖR DIG ELLER SOM UPPSTÅR I ANSLUTNING TILL NÅGOT FEL I PRESTANDAN, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, DEFEKT, FÖRSENING I FUNKTIONEN ELLER ÖVERFÖRINGEN, ETT DATAVIRUS ELLER NÅGOT ANNAT SYSTEMFEL, ÄVEN OM NEUROSONIC HAR TILLKÄNNAGIVITS MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAVSETT SOM DET ANTAGNA ANSVARET BASERAR SIG PÅ AVTAL, KRÄNKNING SOM MEDFÖR SKADESTÅNDSRÄTT, FÖRSUMMELSE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN GRUND. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV SEKUNDÄRA ELLER OMEDELBARA SKADOR SKA NEUROSONICS ANSVAR I SÅDANA JURISDIKTIONER VARA BEGRÄNSAD HÖGST TILL DEN OMFATTNING SOM FÖRESKRIVS ENLIGT LAG.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och skydda Neurosonic och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, ombud och representanter mot alla skador, skulder, kostnader, förluster och utgifter (inklusive rimliga advokatsavgifter) som uppstår till följd av: (i) din användning av tjänsten eller något annat material; (ii) någon faktisk eller påstådd överträdelse av dessa villkor från din sida; och/eller (iii) ditt intrång i andras rättigheter.

JURISDIKTION, VAL AV LAG OCH FORUM

Tjänsten bedrivs i Finland. Vi påstår inte att innehåll eller material som finns i tjänsten är lämpliga eller tillgängliga för användning i andra områden. Om du öppnar tjänsten från något annat område än Finland samtycker du till att du gör det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar följs, om lokala lagar är tillämpliga på din användning av tjänsten och i den utsträckning som de är det.

Villkoren ska regleras och tolkas i enlighet med Finlands lag. Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller krav som uppstår mellan Neurosonic och dig till följd av dessa villkor eller som hänför sig till dessa villkor eller existensen, giltigheten, hävningen eller tolkningen av något utav villkoren eller någondera partens skyldigheter enligt dessa ska slutligen avgöras i Helsingfors tingsrätt i Finland.

ÄNDRING AV VILLKOREN

Neurosonic förbehåller sig rätten att när som helst ändra, modifiera eller uppdatera dessa villkor utan ett föregående meddelande. Ändringar träder i kraft genast när de publiceras i tjänsten. Sådana ändringar är bindande för dig och du bör därför regelbundet besöka denna sida för att kontrollera de aktuella villkoren för tjänsten som är bindande för dig. Fortsatt användning av tjänsten eller någon webbsida eller funktion som är tillgänglig via tjänsten efter att ändringar har publicerats innebär att du godkänner och accepterar villkoren och ändringarna av dem. Om du, när som helst, inte vill acceptera dessa villkor får du inte använda tjänsten.

UPPSÄGNING

Villkoren gäller för dig tills de sägs upp av dig eller Neurosonic. Du godkänner dock och samtycker till att den begränsade licensen som du beviljat i samband med alla prestationer som du har gjort i tjänsten, inklusive allt relaterat material, kommer att fortsätta i tolv (12) månader efter att något av villkoren av någon anledning slutat att gälla eller sagts upp.

Neurosonic kan säga upp villkoren eller blockera din åtkomst till tjänsten när som helst, inklusive om du faktiskt har eller misstänks för obehörig användning av tjänsten och/eller för att ha brutit mot villkoren. Om du eller Neurosonic säger upp villkoren eller om Neurosonic blockerar din åtkomst till tjänsten samtycker du till att vi inte har något ansvar eller skyldighet gentemot dig och vi kommer inte att återbetala de belopp som du hade på ditt konto, i den omfattning som detta är tillåtet enligt tillämplig lag.

ANMÄRKNINGAR

Alla frågor kan ställas till:

Oy Neurosonic Finland Ltd.,

Kansankatu 53, 3 krs., 

FI-90100 Oulu, FINLAND.